2014

alt   alt  

alt   alt

alt   alt

 

OBSAH ROKA


POÉZIA

BENKOVÁ, VIERA: Ostrogrúnske panoptikum, č. 1-2, s. 14;

 

FARKAŠOVÁ, ETELA: Zo sna do sna (Na hrane sna, Z rodinnej histórie, Vhlbovanie, Medzi riadkami, Leto sa lúči zo záhradou, Približne zapamätané, Medzera, Skalnaté fjordy, Príťažlivosť snového (ne)bytia, Ochrana vnútornej krajiny, Premena, Kde ostála ruža, Otázka, napokon nedôležitá, Priveľa, prirýchlo, Bolestivá krehkosť dní, Na koncerte), č. 1-2, s. 15-19; Načúvam ránu, č. 9-10, s. 11-12.

 

FERENČUHOVÁ, MÁRIA: Coda, č. 11-12, obálka, s. 2.

 

GROCH, ERIK JAKUB: Jablkový závin, č. 3-4, obálka s. 2.

 

HABAJ, MICHAL: Môj televízny život, č. 7-8, obálka, s. 2.

 

HAUGOVÁ, MILA: Ne-súvislosť, č. 9-10, obálka, s. 2.

 

KIŠ, JAROSLAV: Medzi dvomi koľajnicami, č. 9-10, s. 15-16.

 

KRASKOVÁ-GOVEDNIK, ZUZANA: Pero namočené do Orfeovho spevu, (Charakter, Hedonistka, Slovo bodliač, Čarodej, Nič netušiac, Vzkries moju pieseň, Pomaranč, Lingvistická, Alochtón, Rozpaky, Putá, Biely javor), č. 3-4, s. 21-23.

 

LABÁTH, JÁN: Kvitnúce magnólie (Zostáva skľúčenosť, Sebarefleksia, Niekoľko slov o mojich dvoch básňach, Deň a noc 2, Curriculum vitae, A ešte o osude mojej generácie, Kvitnúce magnólie, Polnočná duma), č. 11-12, s. 7-8.

 

MACSOVSZKY, PETER: Punti fermi, č. 5-6, obálka, s.2.

 

MUČAJI, PAVEL: Večery z času, ktorý už dávno koniec vzal (Prázdna báseň, Pečate v nás, Stará mať pri pečení chleba, Čas, ktorý dávno koniec vzal, Pozvánka, ktorá stále platí, Ešte sme doma neboli, Presne adresovaná báseň, Ona), č. 1-2, s. 11-13;

 

LABÁTH, JÁN: Na mraku , Záznamy (Po čase, Skutočnosť, In memoriam, Už iba nádej, Strastiplné leto), č. 1-2, s.10;

 

LITAVSKÝ, JAROSLAV: Kroky rokov (000, 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008), č. 5-6, s. 16-17.

 

MUČAJI, PAVEL: Bude to prekrásne, bude to bezo mňa, č. 11-12, s. 30-31.

 

 PAVLOVIĆ, MIODRAG: Solúnsky bratia, č. 9-10, s. 17.

 

PREBUDILA, MARTIN: Malá mi je malá malá ranná slabá metafora (1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.), č. 3-4, s. 34-36; POSTmoderné aforizmy, č. 9-10, s. 13-14.

 

SALČÁK, JÁN: Bolo raz zelené údolie (2) (1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20.), č. 7-8, s. 14-18.

 

TAZBERÍK, JÁN: Ľudia v okne sú mojí príbuzný. Miznú. , č. 1-2, obálka, s. 2.

 

RABÍNDRANÁTH THÁKUR:   č. 11-12, s. 21-23.

 

PRÓZA

 

BALLEK, LADISLAV: Vonné hodiny, č. 5-6, s. 20-24.

 

BARTOŠOVÁ, MARTINA: Keď raz pochopíš, č. 3-4, s. 20.

 

HRICOVÁ, KATARÍNA: Som tu, č. 5-6, s. 18-19.

 

HYKISH, ANTON: Rozkoše dávnych čias, č. 3-4, s. 12-16.

 

LOMENOVÁ, ANETA: Pred tvárou súmraku, č. 3-4, s. 17- 19.

 

MATLÁKOVÁ, ZLATA: Pomenovať dcéry, č. 11-12, s. 16-20.

 

ALICE MUNROOVÁ: Štrk, č. 11-12, s. 23-29.

 

PEŤKOVSKÝ, ONDREJ: Mojmirovac, č. 11-12, s. 9-15.

 

ŠIKULA, BYSTRÍK: Spevokol, č. 7-8, s. 12-13.

 

TAKÁČ, JANKO: Štráng, č. 1-2, s. 20-23.

 

DRÁMA

 

SALČÁK, JÁN: Posledná noc (duodráma), č. 3-4, s. 24-34.

 

 

 

ŠTÚDIE, ESEJE, RECENZIE, ČLÁNKY, DENNÍKOVÉ ZÁZNAMY, MEMOÁRE, INTERVIEW

 

 AMBRUŠ, IVAN MIROSLAV: Plášť bohyne, básnický svet žien, č. 1-2, s. 55-56.

 

ANDRIĆ, RADOMIR: Umenie počúvať a počuť sa navzájom (rozhovor s Martinom Prebudilom), č. 11-12, s. 4-6.

 

ANOCA, DAGMAR MÁRIA: Monografia o próze Slovákov v Maďarsku, č. 3-4, s. 57-60.

 

BABIAK, MICHAL: Postavenie divadla v postmodernej spoločnosti, č. 1-2, s. 29-33; Prihovor pri preberaní Ceny Ondreja Štefanka, č. 5-6, s. 56-57; Stavby zo sna Michala Milana Harminca, č. 7-8, s. 19- 22;

 

BENKA, MIROSLAV: Neuveriteľná moc ľudského tela, 11. Belehradský festivál tanca 2014, č. 5-6, s. 44-50.

 

BENKOVÁ, VIERA: Hľadať mosty medzi kultúrami (rozhovor s Dalimírom Hajkom), č. 1-2, s. 5-9); Literatúra má tajomnú silu (rozhovor s Antonom Hykishom), č. 3-4, s. 8-11; Víno mi rozviazalo jazyk (rozhovor s Bystríkom Šikulom), č. 7-8, s. 8-11; Michal Babinka, novinár a básnik, č. 9-10, s. 35-37; Kvintesencia záhrady..., č. 9-10, s. 58-59.

 

BAKOŠ, OLIVER: Felix aesteticus, č. 7-8, s. 45-47.

 

BOLDOCKÝ, SAMUEL: Mozaika básnického sveta slovenských poetiek v poslednom polstoročí, č. 1-2, s. 53-55; Ambivalentnosť citov a postojov Michala Babinku k životným reáliám, č. 9-10, s. 37-39.

 

ČÁNI, PAVEL: K sedemdesiatke Ivana Križana, č. 5-6, s. 63; Grafik Radovan Jandrić, č. 11-12, s. 63.

 

ČÍŽIKOVÁ, ZUZANA: Hádanka bez rozlúštenia, č, 9-10, s. 1-4; Nič, čo pomôže poodhaliť autorov svet v diele netreba zaznávať (rozhovor s Etelou Farkašovou), č. 9-10, s. 5-10; Abeceda skáče, jedla by koláče..., č. 9-10, s. 50-53; Jubilantské medailóniky, Spomienkový medailón prvý alebo Prvá láska nastorako, č. 11-12, s.

 

DUDOK, MIROSLAV: Pavlovi Žigovi z úcty a vďaky, č. 11-12, s.

 

DUDOVÁ, KATARÍNA: Podoby reciprocity medzi prostriedkami fakultatívnej modálnosti a textovým okolím, č. 7-8, s. 31-38.

 

FARKAŠOVÁ, ETELA: Súčasná slovenská poézia by mala byť kritickejšia voči svojej romantickej básnickej tradície (rozhovor s Víťazoslavom Hroncom), č. 3-4, s. 6-15; Aspekty slovenského jazyka a literatúry v Rumunsku, č. 5-6, s. 50- 52; Časovosť ľudského života: tragédia alebo šanca?, č. 7-8, s. 1-7; Nič, čo pomôže poodhaliť autorov svet v diele netreba zaznávať (rozhovor so Zuzanou Čížikovou), č. 9-10, s. 5-10; Svedectvo o situácii a vývinových tendenciách slovenskej vojvodinskej literatúry, č. 11-12, s.

 

GLOVŇA, JURAJ: Slovakistika v Novom Sade v kontetxte svetovej slovakistiky, č. 5-6, s. 57-60.

 

HAJKO, DALIMÍR: Hľadať mosty medzi kultúrami (rozhovor s Vierou Benkovou), č. 1-2, s. 5-9.

 

HARPÁŇ, MICHAL: Pojem a vývinová typológia medziliterárnych spoločenstiev, č. 1-2, s. 24-28; Žáner a rým v poslednom tvorivom období Michala Babinku, č. 9-10, s. 39-43.

 

HODOLIČOVÁ, JARMILA: Zdôvodnenie ceny Zorničky za rok 2013, č. 1-2, s. 59-60; Dejiny slovenských učebníc vo Vojvodine do roku 1945, č. 3-4, s. 37-43; K životnému jubileu profesorky Márie Myjavcovej – jedinečnej a neopakovateľnej, č. 7-8, s. 42-45.

 

HRÍBOVÁ, MARÍNA: Prezentovanie jazyka a kultúry vojvodinských Slovákov na slovenských vysokoškolských katedrách slovakistiky, č. 5-6, s. 60-62; Nový slavistický zborník, č. 7-8, s. 59-61.

 

HRONEC, VÍŤAZOSLAV: Predtým a potom, č. 3-4, s. 1-7; Súčasná slovenská poézia by mala byť kritickejšia voči svojej romantickej básnickej tradície (rozhovor s Etelou Farkašovou), č. 5-6, s. 6-15; Denník (25), č. 11-12, s.

 

HYKISH, ANTON: Literatúra má tajomnú silu (rozhovor s Vierou Benkovou), č. 3-4, s. 8-11.

 

KÁŠA, PETER: Menšinová literatúra v súvislostiach (Poznámky ku komparatistickým úvahám Michala Harpáňa), č. 11-12, s.

 

KONSTANTINOVIĆ, STEVAN: Literatúra v kontextovom rázštepe, č. 7-8, s. 57-58.

 

KORUNIAK, SAMUEL: Višňový lekvár, alebo kniha o dospievaniu, č. 1-2, s. 57-28; Lamentácia nad stratou , láskou, životom, č. 5-6, s. 52-54; Reč, jazyk, slovenčina a Dr. Mária Myjavcová, č. 11-12, s.

 

KOŠKOVÁ, HANA: Kontinuita tradície a súčasnosti, č. 1-2, s. 56-57.

 

KURPAŠ, MICHAL: Dolná zem – Kultúrne dedičstvo – kultúrny kapitál, č. 9-10, s. 25-30.

 

LENOVSKÝ, LADISLAV: Dolná zem – Kultúrne dedičstvo – kultúrny kapitál, č. 9-10, s. 25-30.

 

MAKIŠOVÁ, ANNA: Mária Myjavcová – autorka učebníc, č. 7-8, s. 47-50.

 

MARKO, JÁN: Pripomienka na spoluprácu s prof. Dr. Michalom Týrom, č. 1-2, s. 60-61.

 

MATIOVÁ, MÁRIA: O jazyku majstrov, č. 11-12, s.

 

MYJAVCOVÁ, MÁRIA: Čas spomienky je časom návratu, č. 5-6, s. 25-37.

 

NECPALOVÁ, MONIKA: Horizonty hry, Fenomén hry, č. 1-2, s. 41-45; Slovenská dramatická tvorba s prvkami interaktivity pre deti v krajanskom prostredí, č. 7-8, s. 22-26.

 

PREBUDILA, MARTIN: Umenie počúvať a počuť sa navzájom (rozhovor s Radomirom Andrićom), č. 11-12, s. 4-6.

 

PUKAN, MIRON: K obraznosti v básnickej tvorbe Víťazoslava Hronca (na príklade výberu básnických textov Podiel na jablku), č. 11-12, s.

 

SABOV, PETER: Osobná knižnica profesora Jána Kvačalu, č. 7-8, s. 27-30.

 

SOUČEK, JAKUB: Kufor s listami,č. 11-12, č.

 

SOUČKOVÁ, MARTA: A predsa sa píše...(aj do súťaži), č. 3-4, s. 51-52; O smrti a/v literatúre alebo Čo práve čítaš, Smrť?, č. 5-6, s. 1-5; K literárnokritickej činnosti Michala Babinku alebo O literatúre, č. 9-10, s. 46-49; Chvála literárnemu vedcovi, č. 11-12, s.

 

 STEPANOV, SAVA: Bodyart novým spôsobom, č. 7-8, s. 62.

 

SVETLÍK, ADAM: Schody do neba, č. 1-2, s. 1-4; Laudácio na Michala Babiaka pri udeľovaní Ceny Ondreja Štefanka, č. 5-6, s. 55-56; Zápas Víťazoslava Hronca o (dis)kontinuitu slovenskej básnickej tradície, č. 9-10, s. 31-34; Kritika a poézia – literárnokritická činnosť Micahal Babinku, č. 9-10, s. 43-46.

 

ŠIKULA, BYSTRÍK: Víno mi rozviazalo jazyk (rozhovor s Vierou Benkovou), č. 7-8, s. 8-11.

 

ŠIMÁKOVÁ-SPEVÁKOVÁ, MARÍNA: Hranica v tvorbe Víťazoslava Hronca, č. 7-8, s. 50-56; Niektoré medzitextové súvislosti v poézie Michala Babinku, č. 9-10, s. 52-57; Biela esej o smrti, č. 11-12, s. 1-3.

 

ŠKOVRÁNKOVÁ, EVA: Igor Branislav Štefánik ako autor divadelných hier, č. 1-2, s. 34-40.

 

TAZBERÍK, JÁN: Po povraze, č. 3-4, s. 44-46.

 

VALENTÍK, VLADIMÍR: K 12. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku, č. 1-2, s. 63; K maliarskej tvorbe Zvonimíra Pudelku, č. 3-4, s. 62-63; K životnému jubileu Vladimíra Kardelisa, č. 9-10, s. 60-61; 150 rokov výtvarného umenia vojvodinských Slovákov – štvrťstoročie Galérie Zuzky Medveďovej, č. 9-10, s. 61-62; 100 výstav v Galérii Zuzky Medveďovej (1989-2014), č. 9-10, s. 62-63; K výstave grafík Radovana Jandrića, č. 11-12, s. 62.

 

VALENTOVÁ, ANNA MARGARETA: Nový život a postmoderna, č. 9-10, s. 19-24.

 

VALENTOVÁ-BELIĆOVÁ, ZDENKA: Cena časopisu Nový život – medzi spomienkami na minulosť a spomienkami na budúcnosť, č. 7-8, s. 39-42.

 

ŽIKIĆ, ANA: Šesť hier Michala Babiaka v rámci postmodernej estetiky (1), č. 1-2, s. 46- 52; Šesť hier Michala Babiaka v rámci postmodernej estetiky (2),č. 3-4, s. 49-56; Šesť hier Michala Babiaka v rámci postmodernej estetiky (3),č. 5-6, s. 38-43.

 

POZNÁMKY, BIO-BIBLIOGRAFICKÉ POZNÁMKY

 

REDAKCIA: Adam Svetlík (1961), č. 1-2, s. 1; Ján Labáth (1926) č. 1-2, s. 10; Pavel Mučaji (1929), č. 1-2, s. 11; Viera Benková (1939), č. 1-2, s. 14; Etela Farkašová (1943), č. 1-2, s. 15; Janko Takáč (1979), č. 1-2, s. 20; Michal Harpáň (1944), č. 1-2, s. 24; Michal Babiak (1961), č. 1-2, s. 29; Eva Škovránková (1976), č. 1-2, s. 34; Monika Necpalová (1985), č. 1-2, s. 41; Ana Žikić (1989), č. 1-2, s. 46; Víťazoslav Hronec (1944), č. 3-4, s. 1; Anton Hykisch (1932), č. 3-4, s. 12; Aneta Lomenová (1991), č. 3-4, s. 17; Martina Bartošová (1991), č. 3-4, s. 20; Zuzana Krasková-Govednik, č. 3-4, s. 21; Ján Salčák (1961), č. 3-4, s. 24; Martin Prebudila (1960), č. 3-4, s. 34; Jarmila Hodoličová (1952), č. 3-4, s. 37; Ana Žikić (1989), č. 3-4, s. 49; Marta Součková (1963), č. 5-6, s. 1; Jaroslav Litavský (1952), č. 5-6, s. 16; Hricová Katarína (1967), č. 5-6, s. 18; Ladislav Ballek (1941-2014), č. 5-6, s. 20; Mária Myjavcová (1934), č. 5-6, s. 25; Ana Žikić (1989), č. 5-6, s. 38; Etela Farkašová (1943), č. 7-8, s. 1; Bystrík Šikula (1956), č. 7-8, s.12; Ján Salčák (1961), č. 7-8, s. 14; Michal Babiak (1961), č. 7-8, s. 19; Monika Necpalová (1985), č. 7-8, s. 22; Peter Sabov (1952), č. 7-8, s. 27; Katarína Dudová (1981), č. 7-8, s. 31; Literárna súťaž Nového života, č. 7-8, s. 63; Pravidlá literárnej súťaže Nového života, č. 7-8, s. 63; Zuzana Čížiková (1971), č. 9-10, s. 1; Etela Farkašová (1943), č. 9-10, s. 11; Martin Prebudila (1960), č. 9-10; Jaroslav Kiš (1974), č. 9-10, s. 15; Ladislav Lenovský (1975), č. 9-10, s. 25; Michal Kurpaš (1985), č. 9-10, s. 25; Marína Šimáková-Speváková (1978), č. 11-12, s. 1; Ján Labáth (1926), č. 11-12, s. 7; Ondrej Peťkovský (1974), č. 11-12, s. 9; Zlata Matláková (1949), č. 11-12, s. 16; Rabíndranáth Thákur (1861 – 1941) č. 11-12, s. 21; Alice Munroová (1931), č. 11-12, s. 23; Víťazoslav Hronec (1944), č. 11-12 s. ; Pavel Mučaji (1929-2014), č. 11-12, s.

 

(v.h.): Ján Tazberík (1950), č. 3-4, s. 44.

 

(F.L. – V.H.): Miodrag Pavlović (1928-2014), č. 9-10, s. 17.

 

ILUSTRÁCIE, FOTOREPRODUKCIE, FOTOGRAFIE

 

BRTKOVÁ, MIRA: Bez názvu, plexisklo, 2013, č. 1-2, s. 13.

 

ČERVENÁ., MÁRIA: Odchod z priadok, č. 9-10, s. 14.

 

ERBOVÁ, ĽUBKA: Strom, akrylové farby, 2013, č. 1-2, s. 14.

 

FAJNDOVIĆOVÁ-SÚDIOVÁ, VIERA: Kozmické polia, olej na sololite, 2013, č.1-2, s. 32.

 

HLAVÁČOVÁ, KATARÍNA: Zvážačka kukuríčia, olejomaľba, 1968-1972, č. 9-10, s. 34.

 

IGNJAC, VANJA: Rub a líce, print, 2014, č. 7-8, obálka; Rub a líce, print, 2014, č. 7-8, s. 11; Rub a líce, výsek, print, 2014, č. 7-8, s. 18; Rub a líce, print, 2014, č. 7-8, s. 21; Rub a líce, print, 2014, č. 7-8, s. 26; Rub a líce, print, 2014, č. 7-8, s. 30; Rub a líce, výsek, print, 2014, č. 7-8, s. 56; Rub a líce, výsek, print, 2014, č. 7-8, s. 63.

 

JONÁŠ, MARTIN: Svadba v Kovačici, olejomaľba, 1962, č. 9-10, s. 55.

 

KARDELIS, VLADIMÍR: Ilustrácia z knihy Rozprávaky o troch umelcoch Miroslava Demáka, 2013, č. 9-10, s. 59.

 

KIRÁĽ, MICHAL: Autoportrét, kombinovaná technika 1975, č. 9-10, s. 36.

 

KRIŽAN, IVAN: Chmeľnica, olejomaľba, 1986, č. 5-6, obálka; Dom Dr. Čániho, olejomaľba, 1994, č. 5-6, s. 15; Fiskultúrna ulica, olejomaľba, 1998, č. 5-6, s. 17; Na Čébskom ráscestí, olejomaľba, 1987, č. 5-6, s. 24; Jarná záhrada, olejonaľba, 1994, č. 5-6, s. 37; Studňa v chotári, olejomaľba, 1997, č. 5-6, s. 54; Salaš, olejomaľba, č. 5-6, s. 59; Jeseň na Sejkach, olejomaľba, č. 5-6, s. 60; Zátišie s fľašou, olejomaľba, č. 5-6, s. 62.

 

MAĽACHOVÁ, MÁRIA: Česanie konopí, olejomaľba, 1965, č. 9-10, s. 57.

 

MAĽACHOVÁ-FAJNDOVIĆOVÁ, ANNA: Pri Begeji, olejomaľba, 1985, č. 9-10, s. 4.

 

MARKOV, MARTIN: Banátska rovina, olejomaľba, 1999, č. 9-10, s. 30.

 

MERNÍKOVÁ, ANDREA: Ilúzia svetla I, suchý pastel, 2013, č. 1-2, s. 23.

 

OPAVSKÁ-MRAOVIĆOVÁ, JASNA: Zamyslená, olejomaľba, 2013, č. 1-2, obálka.

 

PAVELKA, ŠTEFAN: Dedinský motív, kolorovaná perokresba, 2009, č. 9-10, s. 16.

 

PIXIADESOVÁ, ANNA: Plachetnice, linoleorez, 1955, č. 9-10, s. 18.

 

POP, PAVEL: Hold Van Eykovi, kombinovaná technika, 2013, č. 1-2, s. 19.

 

PUDELKA, ZVONIMIR: 4 you 4, kombinovaná technika (nástený objket – maľba),2012, č. 1-2, s. 9; TSB 2, kombinácia techník na papieri, 2013, č. 3-4, obálka; DJ Play Sunflower, akrylové farby na dreve, 2003, č. 3-4, s. 7; Portréty, olej na plátne, 1998, č. 3-4, s. 11; Czechoslovakia, akrylové farby na plátne, 2004, s. 16; On Dances Floor, akrylové farby na plátne, 2009, č. 3-4, s. 19; Land, akrýlové farby na plátne, č.3-4, s. 23; Miss 4 You, fotografia, 2004, č. 3-4, s. 33; Pret a porter, objekt, kombinovaná technika, 1996, č. 3-4, s. 36; 4You 2, kombinovaná technika, 2012, č. 3-4, s. 43; Autorengen, digitálna tlač na fólii, 2003, č. 3-4, s. 48; Silver Land 2, kombinovaná technika, 2005, č. 3-4, s. 56; Tokyo, akrylové farby na plátne, 2004, č. 3-4, s. 60. Silver Land 1, kombinovaná technika, 2005, č. 3-4, s. 63.

 

SÚDI, MILAN: Vesmír duše našej, olejomaľba, 2012, č. 1-2, s. 40.

 

ŠIMOVIČ, JAROSLAV: Napájanie býka, č. 9-10, s. 12.

 

REIS, BENJAMIN: Krajinka, olejomaľba, šesťdesiate roky 19. storočia, č. 9-10, obálka.

 

TRIAŠKOVÁ, DANIELA: Krajina, lineoreorez, 2013, č. 1-2, s. 4.

 

VALENTÍKOVÁ, EMÍLIA: Rub a líce, print, 2014, č. 7-8, obálka; Rub a líce, print, 2014, č. 7-8, s. 11; Rub a líce, výsek, print, 2014, č. 7-8, s. 18; Rub a líce, print, 2014, č. 7-8, s. 21; Rub a líce, print, 2014, č. 7-8, s. 26; Rub a líce, print, 2014, č. 7-8, s. 30; Rub a líce, výsek, print, 2014, č. 7-8, s. 56; Rub a líce, výsek, print, 2014, č. 7-8, s. 63.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Knihy, ktoré práve vyšli tlačou

Listmajer

Beckovic

Sriem

Banat

Labath

NK 2019

Gaspar

Zoro

KMB

Cipkar

Necpalova

 

 


 

 

 

Online

 Návštevníci: 12 

Štatistika

Reg. členovia : 33664
Počet článkov : 78
Počet zobrazení : 606884